Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.woda.uk a w tym zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu.

Sklep www.woda.uk obsługujący serwis internetowy działający pod adresem www.woda.uk prowadzony jest przez firmę (zwaną dalej Sprzedawca lub Sklepem): Rokon Robert Konieczko z siedzibą pod adresem: ul. Wolna 1 / 2A 42-202 Częstochowa, działającej na podstawie wpisu do CEIDG - CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. REGON 150910527 , NIP 5730236203. Kontakt mailowy: poczta@omea.eu, kontakt telefoniczny: 603 191 903

Zakupiony u nas towar dostarczamy na terenie całego kraju.

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu www.woda.uk wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Sklep internetowy ma możliwość w dowolnym czasie zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu. Opublikowane na stronach internetowych sklepu ceny obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegają zmianie.

Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia (podanie pełnego kompletu danych wraz z adresem e-mailowym, telefonem kontaktowym). Klient który dodatkowo założy konto w sklepie będzie miał możliwość poglądu statusu zamówienia lub zamówień.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta użytkownika adres e-mail. Jest to dla klienta forma potwierdzenia poprawności złożenia zamówienia.

Prezentowana na stronie serwisu dostępność produktów oparta jest na własnych stanach magazynowych i w miarę możliwości aktualizowana na bieżąco. W wyjątkowych sytuacjach może się jednak zdarzyć iż zamówiony przez Państwa towar będzie już w danym momencie niedostępny na magazynie. W takiej sytuacji obsługa sklepu niezwłocznie skontaktuje się z klientem zawiadamiając go o tym fakcie.

DOSTAWA TOWARU

Koszty wysyłki ponosi kupujący. Określane są one podczas składania zamówienia i zależą od wagi i gabarytów zamówionych produktów oraz od wybranej przez Państwa formy płatności ( przelew czy pobranie).

Aby sprawdzić koszt dostawy wystarczy wrzucić do koszyka produkty - sklep automatycznie wyliczy koszt przesyłki ( nie jest to równoznaczne ze złożeniem zamówienia ).

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach np. chwilowy brak produktu na magazynie lub u dystrybutora, termin ten może zostać wydłużony do 30dni ( po uprzednim uzgodnieniu z klientem ).
W przypadku gdy realizacja całego zamówienia nie będzie możliwa w tym terminie sklep powiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa częściowo w tym terminie, sklep powiadomi o tym konsumenta i zwróci otrzymaną kwotę w całości za produkty których nie będzie mógł zrealizować/wysłać w zamówieniu.

Do każdego zakupionego w sklepie www.omea.eu produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura vat wystawiana jest na życzenie klienta przez Sprzedawcę.

FORMY PŁATNOŚCI

Kupujący może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:

poprzez szybkie płatności obsługiwane przez:

 • tpay.com - płatność przelewem lub kartą płatniczą - Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6

 • dotpay.pl - Właścicielem i operatorem serwisu jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b,

 • paypal
  - regulując płatność w momencie odbioru przesyłki.
  - płatność gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego


WARUNKI ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu na adres sklepu lub pocztą elektroniczną na adres emali: poczta@omea.eu
Oświadczenie można również złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza dostępny na końcu regulaminu, jednak nie jest wymagane korzystanie wyłącznie z zamieszczonego wzoru).
Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy:

Rokon Robert Konieczko, ul. Wolna 1 / 2A, 42-202 Częstochowa

dołączając informację iż towar zostaje odesłany na warunkach odstąpienia od umowy.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Dokona tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.
Sklep zwróci wszystkie otrzymane od klienta płatności w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep.REKLAMACJE

Sklep jako sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać na adres email: poczta@omea.eu. z dopiskiem Reklamacja.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, oraz do poinformowania w tym okresie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu wraz z kurierem zaleca się spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru ( w takim przypadku kosztem transportu zwrotnego obciąża się Sprzedawcę ). O zaistniałej sytuacji należy powiadomić mailowo lub telefonicznie obsługę sklepu. W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty na konto Klienta ( dotyczy zamówień opłaconych przelewem ).

Szczegóły dotyczące składania reklamacji znajdują się na końcu regulaminu.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

1.     Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2.     Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod  adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.

 • Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.

 • Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Pod tym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Szczegóły składania reklamacji.

W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową w zależności od rodzaju uszkodzenia proces zgłoszenia i przebiegu reklamacji wygląda następująco:

1) W przypadku gdy w otrzymanym produkcie brakowało któregoś elementu lub był on uszkodzony - należy mailowo nadesłać zgłoszenie, zawierające  oznaczenie według instrukcji brakującego lub uszkodzonego elementu oraz dane osoby reklamującej i numer zamówienia.

Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji, zostanie ono przesłane za naszym pośrednictwem do producenta, a brakujący element zostanie do klienta dosłany.

2) W przypadku gdy usterka czy uszkodzenie powstało w trakcie użytkowania (nie z winy użytkownika) konieczne jest odesłanie towaru na adres:

Rokon Robert Konieczko, ul. Wolna 1 / 2A, 42-202 Częstochowa

Do wysłanego towaru należy dołączyć :

- dowodu zakupu
- wydrukowany i czytelnie wypełniony formularz reklamacji (wzór na końcu regulaminu) lub pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i telefon, numer zamówienia oraz dokładny opis wady

Koszt przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. O wyniku reklamacji zostaje powiadomiony telefonicznie lub mailowo w ciągu 14 roboczych od daty otrzymania przez nas przesyłki.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sklep zwraca Klientowi uzasadnione koszty odesłania towaru oraz pokrywa koszty wysyłki nowego lub naprawionego towaru.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji ( np. uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy użytkownika czy niesprawność spowodowana zużyciem baterii) towar zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data ………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………………..
Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….......................
e-mail: ………………………………………………………………..................................................

Rokon Robert Konieczko, ul. Wolna 1 / 2A, 42-202 Częstochowa

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym odstępuję od umowy kupna/sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: ………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………...……..

Numer faktury: ……………………………………………………………………………………………..

Data sprzedaży: …………………………………………………………………………………..……….

Data odbioru (doręczenie kuriera): …………………………………………………………………..….

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr:

………………………………………………………………………………………………………………………

Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą proponowany adres wysyłki towaru oraz numer RMA zwrotu. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru RMA na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego zwracanego towaru na adres podany przez Sprzedawcę, usprawni przebieg rozliczeń pomiędzy stronami z tytułu odstąpienia od umowy

...............................................................

Własnoręczny podpis Konsumenta

Wypełnia Sprzedawca:

Zgłoszenie nr: ……………………………………………………………………………………..

Kwota do zwrotu: ………………………………………………………………………………

Data wpłynięcia: …………………………………………………………………………………

Data wykonania przelewu: …………………………………………………………………

Nr Klienta: ………………………………….........................................................

Nr korekty: ………………………………….........................................................

.